Cymraeg (Welsh) and Linguistics BA (Hons)

Course Overview - Cymraeg (Welsh) and Linguistics BA (Hons)

Ar y cwrs cyd-anrhydedd hwn, bydd eich modiwlaun cael eu rhannu rhwng Cymraeg ac Ieithyddiaeth. Mae Cymraeg yn faes eang syn cwmpasu chwedlaur Mabinogi a gwaith ôl-fodernaidd awduron fel Mihangel Morgan. Ieithyddiaeth ywr astudiaeth o strwythur iaith, sut y caiff ieithoedd eu caffael, sut y cânt eu defnyddio, a sut y gall nam ieithyddol amharu arnynt. Wrth i Gymru gofleidio dwyieithrwydd fwyfwy byddwch hefyd yn astudio defnydd proffesiynol y Gymraeg ac yn anelu at yrfa yn y sectorau marchnata, llywodraeth leol, darlledu, cyhoeddi, addysgu, cyfieithu ar celfyddydau.

Byddwch ...

Visit Website

1 option available

Some courses vary and have tailored teaching options, select a course option below.

Course Information

Study Mode

Full-time

Duration

3 Years

Start Date

22/09/2025

Campus

Main Site

Course Address
Bangor University
Bangor
Gwynedd
LL57 2DG

Application Details

Course Code

QQ15

Institution Code

B06

Points of Entry

Year 1

Entry Requirements

UCAS Tariff

104

128

Gellir ystyried cymwysterau Lefel 3 ar y cyd â chymhwyster arall mewn Cymraeg (e.e. Safon Uwch, IB Uwch). Level 3 qualifications can be considered in conjunction with another qualification in Welsh (e.g. A-level, IB Higher).

Scottish Higher

Isafswm o 5 Scottish Highers - efallai y bydd angen rhai graddau pwnc-benodol/Efallai y bydd angen Advanced Highers. Minimum of 5 Scottish Highers - some subject specific grades/Advanced Highers may be required.

Access to HE Diploma

Cwrs mynediad gydag elfen o Gymraeg. Pasio yn ofynnol. Access course with Welsh elements. Pass required.

International Baccalaureate Diploma Programme

Pasio yn ofynnol. Gan gynnwys gradd H5 mewn Cymraeg. Pass required. Including grade H5 in Welsh.

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

DMM

DDM

Byddwn hefyd yn ystyried cymwysterau BTEC eraill ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will also consider other BTEC qualifications in conjunction with other level 3 qualifications.

OCR Cambridge Technical Extended Diploma

Extended Project

Gall y pwyntiau gynnwys Project Estynedig (EPQ) perthnasol ond rhaid iddynt gynnwys o leiaf 2 lefel A llawn, neu gyfwerth. Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth. Points can include a relevant Extended Project (EPQ) but must include a minimum 2 full A-levels, or equivalent. Please contact us for more information.

Welsh Baccalaureate - Advanced Skills Challenge Certificate (first teaching September 2015)

Byddwn yn derbyn y cymhwyster hwn ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will accept this qualification in conjunction with other level 3 qualifications.

A level

Gan gynnwys gradd B mewn Cymraeg (neu radd B mewn pwnc Celfyddydau neu Dyniaethau a astudir drwy gyfrwng y Gymraeg - e.e. Ffrangeg, Almaeneg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol). Ni dderbynnir Astudiaethau Cyffredinol a Sgiliau Allweddol. Including a grade B in Welsh (or a grade B in an Arts or Humanities subject studied through the medium of Welsh - e.g. French, German, History, Geography, Religious Studies). General Studies and Key Skills not normally accepted.

T Level

Derbynnir cymwysterau Lefel T fesul achos. T Level qualifications are accepted on a case-by -case basis.

Search undergraduate Courses at Bangor University

Find more courses from Bangor University with our undergraduate course search.

Upcoming Open Days at Bangor University

Bangor University

17 Aug 2024

Undergraduate Open Day

Bangor University

2 Oct 2024

Undergraduate Virtual Day

Bangor University

13 Oct 2024

Undergraduate Open Day

Request More Information

Request Information

Any questions about a specific university or course? Request some information and find out everything you need to know.

Fees and funding

England, Northern Ireland, Scotland, Wales, Channel Islands, Republic of Ireland £9,250

Order Free Prospectuses

The ideal way to read about detailed course information is with a university prospectus. Request a FREE prospectus and learn more about this course today.